دلبستگی کودک و انواع آن

[ad_1]

مناقشه بسیاری پیرامون بحث دلبستگی بین کودک و مراقب وجود دارد. زیگموند فروید معتقد بود که کودکان دلبسته افرادی می شوند که نیازهای اولیه آنها از جمله گرسنگی را برطرف کند.بنابر این کودک به اولین فردی که وی را تغذیه می‌کند دلبسته می‌شود. اریک اریکسون از سوی دیگر معتقد بود که کودکان به افرادی وابسته می‌شوند که می‌توانند به حضور آنها و پایداری آنها در ارضای نیازهایشان اعتماد کنند نه فقط ارضای نیازهای فیزیکی.

جان بالبی معتقد بود کودکانی که از والدین خود برای مدت طولانی دور می‌شوند یا یتیم می‌شوند معمولاً از لحاظ روانی به مشکل می‌خورند و آن را با مشکلات رفتاری بیشتر، گریه کردن بیشتر و دوره‌هایی از افسردگی و ناامیدی نشان می‌دهد و سرانجام نسبت به دیگران بی تفاوت می شود. بالبی این حالت را بی تفاوتی ناوابسته ای نامیده شد.

برای مطالعه بیشتر:

درمان کودک با مشکلات دلبستگی

بررسی مشکلات دلبستگی در کودکان

اطمینان از اینکه کودک شما دلبستگی سالمی دارد.

یک والد ممکن‌است این سوال را داشته باشد که چگونه می توان مطمئن شد که کودک من دلبسته ایمن است و یک بزرگسال سالم خواهد شد؟ در این مقاله سه طبقه از انواع دلبستگی طبق نظر مری اینسورث ارائه شده است:

دلبستگی ایمن شامل کودکیست که نسبت به حضور والدین خود مطمئن است با کودکان دیگر به خوبی بازی می‌کند و نسبت به بیگانه ها پاسخ مثبت می‌دهد. کودک دلبسته ایمن هنگامی که توسط والدین ترک می شود کمی ناراحت می شود و توسط افراد غریبه آرام نمی شود. اگرچه به راحتی بعد از بازگشت والدین آرام خواهد شد.

کودکان اضطرابی – اجتنابی کودکانی هستند که هنگامی که در کنار والدینشان حضور دارند نسبت به آنها با بی تفاوت رفتار می‌کنند. هنگامی که والدین آنها محیط را ترک می کنند آنها ممکن است گریه کنند و ممکن است که بی تفاوت باشند. هنگامی که ناراحت و غمگین هستند وجود یک فرد ناآشنا مثل وجود والدین می‌تواند تسکین دهنده باشد. هنگامی که والدین بر می گردند ممکن است که روی خود را برگردانند یا از دور آنها را نگاه کنند تا اینکه بخواهند به والدین خود نزدیک شوند.

کودکان اضطرابی- مقاوم در موقعیت های ناآشنا مشکلات زیادی را بروز می دهند. همواره به والدین خود می چسبند و حتی هنگامی که والدین نزدیک انها هستند مضطرب می باشند. هنگامی که والدین محیط را ترک می‌کنند آنها خیلی ناراحت می شوند و به طور فعال خواستار حضور والدین هستند، اما در برابر تسلی دادن والدین نیز مقاومت می‌کند.

علت انواع مختلف دلبستگی

تحقیق در مورد انواع مختلف دلبستگی روی فاکتورهای زیر تمرکز کرده است:

یک رفتار والدین: مطالعات نشان دادند که مادرانی که نسبت به نیازهای فرزندان خود حساس تر هستند و به آن نیاز سریع تر و واضح تر پاسخ می دهند، به طور واضحی کودکان دلبسته ایمن تری در سال اول زندگی خواهند داشت.

رفتار کودک: پاسخ های کودک و رفتار وی در این زمینه که والدین چگونه با آنها رفتار کنند مهم است. مادران کودکانی که ذاتا آرام و آسان هستند فرصت راحت‌تر و بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای نوزادان خود دارند و یک پیوند مطمئن بین مادر با مشکلات کودک ایجاد می شود.

تاثیرات خانواده: استرس والدین نیز می‌تواند به دلبستگی ایمن در کودک را کاهش دهد. یک عامل مهم در ایجاد اضطراب مسئله اقتصادی است، کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند با احتمال کمتری دلبستگی ایمن را نشان خواهند داد.

[ad_2]

لینک منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn