Latest

خلاقیت در بازی

در هنگام بازی خلاقیت کودک افزایش می یابد . ” خلاقیت ؛ یعنی امکان بهره برداری نامتعارف از ابزار ، بدون تأثیر پذیری از عقاید دیگران ” .
Read More